STIFTELSEN APTITUM

Stadgar

Ändamål

  1. § Stiftelsen har till övergripande syfte att sprida kunskap om nordisk och svensk gastronomi till mänsklighetens gagn och utveckla gastronomin som en konstart på ett för mänskliga sinnen angenämt sätt, med betoning på hantverksskicklighet, innovativt skapande och hållbarhet. Stiftelsen ska härvid långsiktigt och varaktigt, direkt eller indirekt, främja utbildning och forskning inom området gastronomi, verka för bildning inom området samt förvalta och utveckla det europeiska kulturhistoriska och gastronomiska arvet.
  2. § Stiftelsen ska främja sitt ändamål med Saxå Bruk i Värmland som utgångspunkt för verksamheten och ska ha som målsättning att utveckla detta till en destination där gastronomi är i fokus – Ett centrum för svensk gastronomi.
  3. § Med begreppet gastronomi avses mötet mellan konsumentens fem sinnen och tidigare erfarenheter, kunskaper och minnen av måltidsupplevelser. Sinnen möter minnen, vilket är grunden för utveckling av gastronomiska innovationer.

4. § Stiftelsen ska stödja och bedriva utbildning och forskning inom området gastronomi. Stiftelsen har härutöver rätt att bedriva verksamhet som innefattar:

  • Utdelning av stipendier och andra former av ekonomiskt stöd till forskning inom området gastronomi,
  • Anordnande av symposier och seminarier samt initiering av forskningsprojekt inom området gastronomi,
  • Deltagande i gastronomiskt utbyte och utveckling av ett europeiskt gastronomiskt konsthantverk,
  • Samverkan med internationella, europeiska och svenska universitet och andra utbildningsinstitutioner, företag, organisationer samt med en gastronomiskt intresserad allmänhet,
  • Publicering eller stöd till publicering av för ändamålet relevant material,
  • Administration av Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien samt dess vänföreningar,

samt därmed förenlig verksamhet som syftar till att främja stiftelsens ändamål.